Naše dejavnosti

Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper - Capodistria

05 614 50 11

Pošlji e-sporočilo

Naše dejavnosti

Povej naprejPrintA+A-

Smo javni vrtec in izvajamo javno veljavne programe za predšolsko vzgojo, ki jih sprejme pristojni republiški organ. Program ima strokovno podlago v kurikulumu za vrtce. Vrtec ima svoj Letni delovni načrt.

Vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic, ob vseživljenjskem izobraževanju, izpopolnjevanju, rabi strokovne literature omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. Kurikulum oddelka je predstavljen staršem na prvem srečanju.

Vzgojno - izobraževalno delo v vrtcu poteka v slovenskem jeziku.

Vrtec deluje na narodnostno mešanem območju, zato otroke seznanjamo z italijanskim jezikom kot jezikom okolja, z upoštevanjem vsebin Dodatka h Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih in preko načel uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce – multikulturalizem.

Naše temeljne naloge
Naša temeljna naloga je kakovostno izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva in prehrane otrok do vstopa v šolo ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka.

Skrbimo za zadovoljevanje otrokovih potreb. Razvijamo njegove posebne potenciale in s tem pozitivno samovrednotenje.

Dopolnjujemo in izboljšujemo kakovost življenja družin in otrok ter ustvarjamo pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Načela predšolske vzgoje
Predšolsko vzgojo izvajamo kot sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka po načelih Kurikuluma za vrtce, med drugim:

  • demokratičnosti in pluralizma,

  • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,

  • enakih možnosti, upoštevaje različnosti med otroki in multikulturalizma,

  • omogočanja izbire in drugačnosti,

  • spoštovanja zasebnosti in intimnosti,

  • uravnoteženosti med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja ter kurikulumom/posameznimi področji dejavnosti,

  • sodelovanja s starši in z okoljem.

Cilji predšolske vzgoje
Našo vizijo: »Na valovih modrih se igram, varen, srečen in ne sam. Ti pokažem, kaj že zmorem, znam?", bomo uresničevali s cilji predšolske vzgoje, ki so med drugim:

¨       razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih – razvijanje socialne spretnosti – socialne inteligence,

¨       razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v tandemu, timu ter skupinah; zmožnost sočutja in zanimanja za druge,

¨       razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja - čustvene inteligence in izražanja,

-       razvijanje rezilientnosti, to je lastnosti oz. zmožnost posameznika/otroka, da se uspešno odziva na probleme, težave v zanj težkih, stresnih situacijah, kot so npr. dogodki od epidemiji/pandemiji, 

¨       negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,

¨       spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja, razumevanje jezika kot temelja lastne identitete; seznanjanje z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij,

¨       oblikovanje osnovnih življenjskih navda in spoznavanje razlik med življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter različnimi družbenimi skupinami,

¨       spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja ter spoznavanje medkulturnih in drugih razlik,

¨       podpora odraslega otroku na poti k samostojnemu pridobivanju izkušenj,

¨       posredovanje in omogočanje otrokom aktivno uporabo znanj z različnih področij znanosti, predvsem družbe, ekologije za varen in zdrav način življenja,

¨       omogočanje in spodbujanje vsakodnevne gibalne dejavnosti, skrbi za zdrav stil življenja in drugo.

 

Svetovanje otrokom in staršem

Svetovalno pomoč pri vzgoji in izobraževanju otrok nudijo staršem, otrokom in strokovnemu osebju svetovalni delavci: specialni in rehabilitacijski pedagog,  pedagog, logoped, psiholog in drugi, ki imajo sedež v vrtcu ali v zunanjih zavodih (npr., Center za komunikacijo, sluh in govor, CIRIUS Vipava, Svetovalni Center Koper).

 


Foto in drugi utrinki

©2011 Vrtec Semedela | Kontakti | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji: Emigma