O nas

Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper - Capodistria

05 614 50 11

Pošlji e-sporočilo

KIJZ

Povej naprejPrintA+A-

KIJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:  Vrtec Semedela
Sedež zavoda: Nova ulica 2/B
6000 Koper - Capodistria
Identifikacijska številka: SI53006933
Matična številka: 5050987000
Odgovorna uradna oseba: Tjaša Rapotec, univ. dipl. ped.
Datum prve objave kataloga: 1. 4. 2004
Datum zadnje spremembe: 31. 5. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtecsemedela.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu zavoda. 
2.a Organizacijska struktura in podatki o organizaciji organa 
Delovno področje:
PREDŠOLSKA VZGOJA
Vrtec Semedela je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok ter pomoč staršem pri izboljšanju kakovosti življenja družine. Program dela opredeljuje temeljni javno veljavni dokument Kurikulum za vrtce, ki ga je 18.3.1999 sprejel strokovni svet RS za izobraževanje in sklepi ustanovitelja.
Vrtec izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999) Kurikulum za vrtce (1999)
K Vrtcu Semedela sodijo enote
 • Enota Hrvatini, Hrvatini 137/a,    
  6280 Ankaran - Ancarano in oddelka v prostorih OŠ Hrvatini
 • Enota Markovec, Pot v gaj 1,  
  6000 Koper - Capodistria in oddelka na Beblerjevi
 • Enota Prisoje, Oljčna pot 63,
  6000 Koper - Capodistria
 • Enota Rozmanova, Veluščkova 6,  
  6000 Koper - Capodistria
 • Enota Slavnik, Nova ulica 2/b, 
  6000 Koper – Capodistria
 • Razvojni oddelek v prostorih CKSG Portorož,
  Sončna pot 14/a, 6320 Portorož
Ustanovitev Vrtec je bil ustanovljen 22. 11. 1961 pod imenom Varstveno vzgojna ustanova Semedela.
Pod različnimi pravnimi oblikami je nato deloval do 8. 5. 1998, ko ga je kot vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Semedela, skrajšano Vrtec Semedela, z odlokom ustanovila Mestna občina Koper.
2.b Pristojna oseba za posredovanje uradnih podatkov oz. za posredovanje informacij
Pristojna oseba Tjaša Rapotec, ravnateljica 

V njeni odsotnosti: 
Ingrid Matič, pom. ravnateljice
Orjana Zigmund, pom. ravnateljice
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z  delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Zakoni s področja dela vrtca:
Predpisi lokalnih skupnosti
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt vrtca

Poročilo Letnega delovnega načrta

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zakon o vrtcih ZVrt in drugi dokumenti
 • evidenca vpisanih in vključenih otrok
 • evidenca plačil staršev
 • evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
 • osebni list otroka s posebnimi potrebami
 • osebna mapa otroka, ki mu je nudeno svetovanje oziroma pomoč
 • evidenca prostih mest v vrtcu
 • dnevniki z imeni otrok po posameznih oddelkih
 • seznami z imeni otrok, iz katerih so razvidni podatki o osebi, ki je dosegljiva v času otrokovega bivanja v vrtcu
 • evidenca zaposlenega delavca
 • evidenca o plači zaposlenega delavca
 • evidenca obrazec M-4
 • evidenca o stroških dela
 • evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 • evidenca o izrabi delovnega časa
 • evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • evidenca o uposabljanju delavcev za varstvo pred požarom  
 • evidenca pečatov Vrtca Semedela
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Publikacija Vrtca Semedela
 • Zapisniki sej zakonsko predpisanih organov vrtca
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa /
2.i Opis načina dostopa do drugih informatiziranih zbirk podatkov
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam, ki imajo na svojo zahtevo pravico pridobiti od informacijo javnega značaja tako, da jo pridobijo na vpogled ali njen prepis, fotokopijo ali elektronki zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06).  
Organ lahko pravnim in fizičnim osebam zavrne dostop do informacij do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljujejo 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Zahteva se naslovi osebno ali po telefonu na kontaktno uradno osebo, ob delovnikih v času uradnih ur ali pisno na naslov vrtca.
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih, 
in sicer o:

 • vpisu otrok in možnosti za sprejem v vrtec,
 • ekonomski ceni programa v vrtcu,
 • poslovnem času vrtca,
 • prireditvah, projektih,
 • obogatitvenih in nadstandardnih dejavnostih v vrtcu,
 • možnosti opravljanja pedagoške prakse dijakov in študentov,
 • možnosti za izvajanje anket, vprašalnikov, 
 • možnosti zaposlitve,
 • izrednih dogodkih (npr. vlomi, naravne nesreče ipd.).

Foto in drugi utrinki

©2011 Vrtec Semedela | Kontakti | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji: Emigma