Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper - Capodistria

05 614 50 11

Pošlji e-sporočilo

Vpis in sprejem otrok

Povej naprejPrintA+A-

Spoštovani starši!

V priloženi priponki - pod besedilom je Prednostni seznam Vrtca Semedela, za šolsko leto 2022-2023 za sprejem otrok v vrtec Semedela, na dan 19. 4. 2022.   

Informacije dobite pri gospe Ingrid Matič, pomočnici ravnateljice na e. naslovu ingrid.matic@vrtecsemedela.si ali telefonskega klica na telefonsko številko 051 247 474, v času uradnih ur.
 

Podatke o prostih mestih, za vključitev otrok v enote Vrtca Semedela, dobite na spletni strani:

 

Vpis, sprejem in izpis otrok

V vrtcu vpisujemo in sprejemamo otroke v programe, na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševske­ga dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Za vpis otrok v vse vrtce Mestne občine Koper je uveden enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavljena centralna eviden­ca vpisanih otrok v te vrtce. 

Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, ki jo dobijo na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca ter Mestne občine Koper. Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega poziva.

 

Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otro­ka. V vlogi navede enoto vrtca, v katero želi vključiti otroka in v ta vrtec mora oddati vlogo, osebno ali jo pošlje po pošti. Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem.

 

V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.

 

Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava in sprejme otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili ustrezno dokumentacijo, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega polo­žaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

 

Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

 

Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec, pomočnici ravnateljice priložiti potrdilo pediatra o dejanskem zdravstvenem stanju otroka in njegovih posebnostih, katerih poznavanje je vzgojiteljici nujno potrebno za otrokovo varnost in delo z njim.

Otroke, ki potrebujejo zahtevne diete, prilagojeno prehrano, praviloma vključujemo v enote Markovec, Prisoje in Slavnik, kjer imamo lastne kuhinje.

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15‑dnev­nim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.


Vpis, izpis in spremembe programov - anekse k Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca opravijo starši na upravi v času uradnih ur oz. po dogovoru, kjer prejmejo tudi potrebne obrazce.

Uradne ure
Starši lahko uredijo vpis, izpis, spremembo programa vsako sredo v času uradnih ur med 10. in 12. uro ter 13. in 16. uro, oz. po dogovoru, na upravi vrtca v enoti Slavnik, Nova ulica 2/b Koper - Capodistria.

Plačilo vrtca
Potrebno glede plačila vrtca pa lahko uredite na upravi vrtca v enoti Slavnik, Nova ulica 2/b, v pisarni knjigovodje:

  • vsak delovni dan od 9. do 12. ure in 13. do 15. ure in

  • vsako sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure
Informacije po telefonu so možne vsak dan od 8. do 12. in od 13. do 15. ure.Komisija za sprejem otrok
in postopek sprejema otrok v vrtec 

Komisija za sprejem otrok deluje na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2010.

S tem pravilnikom Mestna občina Koper podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije ter določa kriterije za sprejem otrok v vse javne vrtce, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Koper.

 

Mestna občina Koper zagotavlja vrtcem informacijski sistem za izvedbo postopka vpisa in sprejema otrok v vrtce. Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in eviden­co vključenih otrok. Mestna občina Koper vzpostavi centralno evidenco vpisanih otrok in centralni čakalni seznam.

 

V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.

 

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj posameznega vrtca.

 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

 

Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev.

 

Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s cen­tralnega čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.

 

Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skla­du z določbami Zakona o vrtcih.

 

Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljav­cih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.

 

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

 

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvene­ga postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.

 

Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega polo­žaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo. Otroci so prednostno sprejeti.

 

Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kri­terijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

 

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število pro­stih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

 

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vr­stni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.

 

Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.

 

Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.

 

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije ob­vestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

 

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z na­vadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upošte­vanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

 

O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.

 

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.

 

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

 

Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.

 

Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire, se v informacijskem sistemu Mestne občine Koper, čakalne sezname otrok posameznih vrtcev združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.

 

Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda tudi na centralnem čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnji trije znaki EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vre­dnostjo teh treh znakov.

 

Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama pre­nehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.

 

Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.

 

Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani Mestne občine Koper.

 

Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vr­tec novo prosto mesto za sprejem otroka v enoto vrtca, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, glede na datum željene vključitve, po prednostnem vrstnem redu s centralne­ga čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli to enoto vrtca kot eno izmed izbir ali če so se v vlogi opredelili za katerokoli enoto kateregakoli vrtca, glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

 

Če je na isti dan prostih več mest v enotah vrtcev, ki jih je starš otroka, ki se ga po prednostnem vrstnem redu pozove k podpisu pogodbe izbral kot eno od izbir, in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se starše pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir enot vrtcev, ki so jih navedli v vlogi.

 

Vrtec, ki pozove starša otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.

 

Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na centralni čakalni seznam in pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega seznama.

 

Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v enoto vrtca oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo in ostanejo na centralnem čakalnem seznamu do vključitve otroka v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam. Do konca šolskega leta, za katerega velja centralni čakalni seznam, staršem odklonjena enota vrtca, ne bo več ponujena v sprejem.

 

Otrok se izbriše iz centralnega čakalnega seznama samo, kolikor vlagatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.

 

Dokler velja centralni čakalni seznam, vrtci ne smejo sprejemati otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ali če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.

 

Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in spre­jemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.

 

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15‑dnev­nim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.


SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK

 

Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) ime­nuje župan, sestavljajo pa jo:

 

– 4 predstavniki delavcev vrtcev,

 

– 1 predstavnik staršev,

 

– 2 predstavnika ustanovitelja.

 

Člani komisije so imenovani za dobo štirih let.

 

Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji. Seje komi­sije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnatelji.

 

Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.

 

Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:

 

– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,

 

– kraj, datum in uro seje komisije,

 

– imena navzočih,

 

– kratek potek dela komisije,

 

– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.

 

Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.

 

Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vsakega po­sameznega vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.

 

Spoštovani starši!
V priloženi priponki je Prednostni seznam Vrtca Semedela.

 

Foto in drugi utrinki

©2011 Vrtec Semedela | Kontakti | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji: Emigma